Zásady upravující zpracování osobních údajů e-shopu U Hanky (www.uhanky.cz), dále jen „zásady“

Platnost a účinnost zásad od: 24.5.2018

 1.       Provozovatel e – shopu www.uhanky.cz

Ing. Hana Gavlasová (prodávající)

IČ: 75258668

DIČ: CZ7957165601

Hudební 192

747 64 Budišovice

Tel: 608 010 781

E-mail: info@uhanky.cz

 

vystupuje v pozici správce osobních údajů, dále jen „správce“.

 

Kupující, případně osoba, která se registruje v eshopu www.uhanky vystupuje v pozici „subjekt údajů“.

 

 1.       Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to v rozsahu nezbytném pro úspěšné splnění smlouvy a dodržení právních předpisů ČR, které vyžadují archivaci účetních dokladů po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl nákup uskutečněn.  Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně. Osobní údaje jsou u prodejce uloženy v elektronickém účetním programu, a dále v databázi eshopu, která je přímo napojena na účetní program, a umožňuje import dat pro generování faktur z objednávek. Faktury, obsahující osobní údaje jsou uloženy v tištěné podobě u správce. Pro výše zmíněné účely budou zpracovávány tyto osobní údaje kupujícího: jméno (jména), příjmení, popřípadě název společnosti, adresa, u firem identifikační číslo a daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím, bez předchozího souhlasu kupujícího, předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla uzavřena kupní smlouva.
 2.       Zaškrtnutím zatrhávacího políčka „Zásady upravující zpracování osobních údajů“ subjekt údajů souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů pro marketingové účely. Osobní údaje pro marketingové účely: jméno (jména), příjmení, popřípadě název společnosti, adresa, u firem identifikační číslo a daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo a pokud kupující dobrovolně v objednávkovém procese vyplní datum narození, pak také datum narození. Osobní údaje pro marketingové účely budou správcem zpracovávány po dobu 5 let. Lhůta začíná běžet 1.1. kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém kupující, případně osoba, která se registruje v eshopu U Hanky (dále jen „registrace“), zaškrtne zatrhávací tlačítko „Zásady upravující zpracování osobních údajů“.
 3.       Pro rozesílání marketingových sdělení používá správce on – line službu Mail Chimp. Osobní údaje subjektu údajů v podobě emailové adresy správce poskytne  mimo území EU, a to společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, která provozuje službu Mail Chimp.
 4.       Uzavřením kupní smlouvy případně registrací správce údajů informuje subjekt údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s kupní smlouvou anebo registrací za účelem splnění kupní smlouvy a dále marketingovým účelům, nakládá s osobními údaji.
 5.       Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě, kromě údajů uvedených na fakturách. Tyto jsou v některých případech zpracovávány manuálně a uchovávány v tištěné podobě.
 6.       Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 7.       Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 8.       Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 9.   Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 10.   Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 11.   Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 12.   Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.